Ấm trà Gốm Tử Sa mầu nâu lòng trắng hoa Đào.

Giá:760,000

.
.
.
.